Хүүхдийнхээ утсанд цагийн хязгаар тогтоох


Хүүхдийнхээ гар утасны хэрэглээг утаснаасаа хянах боломжтой.
Хүүхдийнхээ гар утсанд цагийн хязгаар тогтоох
Татаж болохгүй апп, хайж болохгүй хайлтыг тохируулах
Хүүхдийнхээ хэрэглээнд тохирсон дүрмийг зохиох боломжтой нэгэн аргыг зааж өгье


Хүүхдийнхээ утсанд цагийн хязгаар тогтоох

Хүүхдийнхээ гар утасны хэрэглээг утаснаасаа хянах боломжтой.
Хүүхдийнхээ гар утсанд цагийн хязгаар тогтоох
Татаж болохгүй апп, хайж болохгүй хайлтыг тохируулах
Хүүхдийнхээ хэрэглээнд тохирсон дүрмийг зохиох боломжтой нэгэн аргыг зааж өгье